AboutUS

บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด (AECIS)

   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทฯเพื่อ ให้บริการด้านงานวิศวกรรมงานออกแบบ งานสร้าง งานผลิต งานตรวจทดสอบ งานติดตั้ง และงานบำรุงรักษา ในสาขางานวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมงานเชื่อม วิศวกรรมกระบวนการผลิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมโยธา ดำเนินการโดยวิศวกรระดับสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร มีเป้าหมายที่จะให้การบริการอย่างครบวงจร คลอบคลุมตั้งแต่ งานออกแบบด้านวิศวกรรม จนถึงการสร้างและติดตั้ง ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อรองรับการขยายตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในภาคอุตสาหกรรม

    The objective of establishing the company is to provide engineering services, design, construction, fabrication, inspection and testing, installation and maintenance in the field of mechanical engineering, welding engineering, production engineering, environmental engineering, Industrial engineering, chemical engineering and civil engineering operated by professional engineers. Fellow engineers have the goal to provide full services covering engineering design until creation through to installation according to customer needs to support expansion of the industrial sector into the ASEAN Economic Community (AEC).

"AECIS offers prospective clients a one stop service of complete Engineering, Procurement, Construction and Commissioning (EPCC) projects"

  บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด (AECIS) ได้เริ่มการก่อตั้งบริษัทปี พ.ศ.2556 การจัดตั้งบริษัทฯเพื่อดำเนินการขยายธุรกิจจาก หจก. เอ็ม.พี.ภัณฑ์ (1987) จากประสบการณ์การเป็นผู้ผลิตเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง ภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel) ถังปฏิกิริยา (Reactor Tank) ถังผสม (Mixing Tank) ถังกักเก็บ (Silo Tank) งานโครงสร้าง (Steel Structure) และงานระบบท่อของไหล (Process Piping) เป็นต้น กลุ่มงานอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Plant) โรงไฟฟ้า (Power Plant) ปิโตรเคมี (Petrochemical Plant) อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (Cosmetic Plant) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Plant) และ ระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant) ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการทำงานจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาพร้อมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงาน

AEC Industrial Services Company Limited (AECIS) started doing business in 2013. The establishment of the company was done in order to expand the business from M.P.PHAN (1987) Ltd. From experience as an established manufacturer, it is known as one of the industry experts for manufacturing pressure vessels, reactor tanks, mixing tanks, silo tanks, steel structures and process piping for chemical plants, power plants, petrochemical plants, cosmetic plants, food & beverage plants and water treatment plants. The company specializes in working from experience accumulated from working alongside engineers specializing in operations.

   ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทำให้ บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด ขยายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการบริการงานวิศวกรรม ตั้งแต่ในขั้นตอน งานออกแบบ (Design) งานสร้าง (Construction) งานวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิต (Process Layout) งานผลิต (Fabrication) งานตรวจสอบ (Inspection) งานติดตั้ง (Installation) และ งานบำรุงรักษา (Maintenance) ตลอดจนโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บริการของลูกค้าเพื่อสามารถดำเนินการธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแบบครบวงจร

Experience and expertise make AEC Industrial Service Co., Ltd. expand its business operations to cover and meet the requirements of customers who need engineering services. Since in the process design, construction, process layout, fabrication, inspection, installation and maintenance as well as Turnkey Projects support the services for customers in order to be able to continue fully-integrated business operations.

คุณภาพ / QUALITY

บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด มีความมุ่งมั่นในการให้บริการออกแบบถังสแตนเลสและถังเหล็ก ได้แก่ ภาชนะรับแรงดัน ถังปฏิกิริยา ถังกักเก็บ ถังผสม และ โครงสร้างเหล็ก (Design services of stainless steel tank and steel tank for pressure vessel, reactor, storage, mixing and steel structure) ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ  ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015)  ในระบบการบริหารงานด้านการให้บริการออกแบบ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าและบริการ ที่ได้ “คุณภาพตามข้อกำหนดและตรงเวลา” ตามที่ลูกค้ากำหนดไว้

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ใบรับรองเลขที่ QMS19030/1735 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.)

The certified quality management system is operated according to TISI standards. 9001-2559 (ISO 9001: 2015) Certificate number QMS19030 / 1735 from Management System Certification Institute (Thailand). Foundation for Industrial Development (MASCI)

ความปลอดภัย / SAFETY

   ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัทต่อพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

Safety, occupational health and working environment. The company is confident that safety and occupational health are the basic responsibilities of the company to all employees to ensure safety at work. 

   ในการปฏิบัติงานภายในโรงงานหรือนอกสถานที่ ณ โรงงานลูกค้า/หน้างาน พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัย เราพร้อมปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยตามกฏระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานหรือระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานประชุมกลุ่มทำงาน Tool Box Talk และ KY Meeting & Safety Talk เป็นต้น รวมถึงพนักงานมีความพร้อมของบุคคล อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานมากที่สุดในระหว่างตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน

 When working within the factory or offsite at the customer factory/work site, all employees involved in work are aware of safety. We are ready to work with safety in accordance with the regulations of the agency, including preparedness before work or during operations. Staff carry out group work meetings, Tool Box Talk and KY & Safety Talk etc., including the staff with the readiness of the person. Personal safety equipment (PPE) and related equipment are needed for the operation to ensure maximum work safety throughout the period of operation.

             “มุ่งพัฒนาคน พัฒนางาน สู่มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

COMPANY PROFILE OF AECIS

Established: Year B.E. 2556 (2013)

Tax ID No.: 0745556004734

Engineering License: ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนิติบุคคล นต.1457

International Standard: ISO 9001:2015 certified by MASCI

Board of Director: 

  > Mr.Picha Panmongkol (M.Eng., สามัญวิศวกรเครื่องกล, IWE and IWIP-C)

  > Email: picha.p@aecis.co.th

  > Mobile: 085-444-1963, ID-Line: picha-tle

Scope of Business:

  > บริการงานวิศวกรรม / Engineering Services

  > บริการงานสร้างและการผลิต / Construction & Fabrication Services   

  > บริการงานตรวจทดสอบ / Inspection and Testing Services   

  > บริการงานซ่อมบำรุงรักษา / Maintenance Services 

Organization Chart

บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด (AECIS)