ได้รับการรับรอง ISO 45001 : 2018

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

อีเวนท์ล่าสุด

SCADA Training

SCADA Training     บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทีมงานวิศวกร

สไลด์3

ได้รับการรับรอง ISO 45001 : 2018

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบระบบมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ในการทำงาน ISO 45001:2018 ใบรับรองเลขที่ IC-OS-2206034 จาก INTERCERT. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ในขอบข่าย  ” Installation and Maintenance Services of Stainless Tank and Steel Tank for Pressure Vessel, Reactor, Storage, Mixing and Steel Structure “